Jezus powiedział do swoich Apostołów: „Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Nie zdobywajcie złota ani srebra, ani miedzi do swych trzosów. Nie bierzcie na drogę torby ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski. Wart jest bowiem robotnik swej strawy. A gdy przyjdziecie do jakiegoś miasta albo wsi, wywiedzcie się, kto tam jest godny, i u niego zatrzymajcie się, dopóki nie wyjdziecie. Wchodząc do domu, przywitajcie go pozdrowieniem. Jeśli dom na to zasługuje, niech zstąpi na niego pokój wasz; jeśli nie zasługuje, niech pokój wasz powróci do was”.

 

Jezus dostosowuje swoje dary i pouczenia do czasów, w których żyją apostołowie. Tamte czasy obfitowały w nędzę, choroby, opętania. Jezus niósł to, co było potrzebne ludziom. Swoją Boską miłością uzdrawiał chorych, wskrzeszał umarłych, oczyszczał trędowatych, wypędzał złe duchy.

Dzisiaj napełnia nas tą miłością, bo wie, że tylko Jego Boska miłość jest w stanie dokonać przemiany w ludziach i w ich życiu. Dzisiaj również dokonuje znaków i cudów. Czyni to mocą miłości. I nam tę moc daje. Poucza, że mocą miłości Boga będziemy dokonywać uzdrowień. Będziemy wzbudzać do nowego życia.

Ta miłość ma również chronić nas przed szatanem. Dzisiaj również, tak jak i w tamtych czasach, szatan stara się opanować dusze ludzkie. Czyni to niekiedy inaczej, objawia się to w inny sposób. Posługuje się bowiem tym, co współczesne, aby przyciągnąć i zniewolić dusze. Dlatego i w dzisiejszych czasach pojawia się potrzeba uwalniania od złego ducha. Jednak tym niech zajmują się powołani do tego egzorcyści.

A my mamy stać się orężem do walki z szatanem: poprzez nieuleganie jego namowom; poprzez przeciwstawianie się pokusom; poprzez sianie miłości tam, gdzie panuje nienawiść; poprzez dawanie miłości tam, gdzie napotykamy na jej brak. Takie działanie również jest wypędzaniem szatana ze swego otoczenia. Bo w ten sposób rozrasta się dobro i miłość. Bóg króluje w sercach, a więc Królestwo Boga rozszerza swoje kręgi, a moc szatana maleje.

Toteż przyjmujmy każde słowo nauki z mowy misyjnej Jezusa do siebie. Bo aktualna jest do dziś.