Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził. Tych to Dwunastu wysłał Jezus, dając im następujące wskazania: Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego! Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy! Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie!

 

Czy Jezus jest moim Pasterzem?

Czy słucham głosu Jezusa, kiedy wysyła mnie na drogę ewangelizacji?

Czy wierzę w moc Jezusa, prosząc Go o wierność wobec przekazanej mi misji?

Czy z bezinteresownością i skwapliwością wypełniam nakazy Boże?

Czy modlę się za kapłanów i za nas wszystkich, abyśmy byli dobrym narzędziem w ręku Boga?

W dzisiejszej ewangelii dotykają mnie szczególnie słowa: "Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie". Niejednokrotnie zapominamy, że w zasadzie już na ziemi mamy jego przedsmak. W dużej mierze zależy to od tego, jakie życie wybieramy – wierne Jezusowi Chrystusowi, czy też z dala od Niego. Czy przysłuchujemy się Jego słowu, czy zagłuszamy je zgiełkiem świata. Współpracujemy z Łaską, słuchając wszelkich wezwań i nakazów Bożych, czy też ignorujemy Boga.

Panie Boże, który mieszkasz w nas, ucz mnie odnajdywać Ciebie w moim bliźnim i w całym świecie stworzonym przez Ciebie. Ucz mnie dostrzegać dobro, życzliwość, serdeczność, które mi ofiarują inni. Niech postawa wdzięczności towarzyszy mi na co dzień. Niech wszystko staje się jasne, przejrzyste pod Twoim spojrzeniem miłości.

 

Zobacz >>Aktualności<< Radia Profeto - bieżące informacje o audycjach i transmisjach na naszej antenie.