Jezus wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o królestwie Bożym. A było z Nim Dwunastu oraz kilka kobiet, które uwolnił od złych duchów i od słabości: Maria, zwana Magdaleną, którą opuściło siedem złych duchów; Joanna, żona Chuzy, zarządcy u Heroda; Zuzanna i wiele innych, które im usługiwały ze swego mienia.

 

Nauka głoszona przez Jezusa przeznaczona jest dla każdego słuchacza. Jezus nie ogranicza się tylko do wąskiego, wybranego gremium słuchaczy. Pragnie przebywać pośród różnych warstw społecznych, często tych biednych i wykluczanych.

Razem z Jezusem szły kobiety, które usługiwały całej wspólnocie, jaką tworzył Mistrz z Nazaretu. Styl ten nie podobał się ówczesnym patriarchom, za co Jezus zyskiwał ostrą krytykę. Mimo to nasz Pan pokazuje nam, w jaki sposób mamy budować prawdziwą wspólnotę i kto może do niej należeć.

Mieć czas dla człowieka, chcieć z nim rozmawiać oraz służyć to podstawowe warunki pomocne w budowie wspólnoty. W skład niej mogą wchodzić wszyscy ludzie pragnący swoim życiem i słowem służyć tym najbiedniejszym.