Newsletter

newsletter templates powered by FreshMail
Nowenna Ryś
Radio Profeto.pl Słowo na dziś Znajdź słowo
Rejestracja »
Jezus działa
Redakcja Profeto2014-11-16 19:45
"Ugryź torta 2" - regulamin konkursowy

"Ugryź torta 2" - regulamin konkursowy

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE § 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „UGRYŹ TORTA 2”, zwany dalej „Konkursem”. Konkurs odbywa się na profilu Profeto.pl w serwisie Facebook.com, https://www.facebook.com/profetopl.

 

§ 2

Organizatorem Konkursu jest Sercański Portal Ewangelizacyjny Profeto.pl z siedzibą w Kątach Starych 11, 28-130 Stopnica, zwany dalej Organizatorem.

§ 3

Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie https://www.facebook.com/profetopl serwisu Facebook.com dla użytkowników tego serwisu, którzy są fanami, bądź określą się jako fani profilu Profeto.pl w serwisie Facebook.com do dnia 20.11.2014 roku.

§ 4

Konkurs trwa od 17.11.2014 do 20.11.2014.r.

§ 5

Pełną odpowiedzialność za przebieg Konkursu ponosi wyłącznie Organizator.

 

II. UCZESTNICY KONKURSU
§ 6

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, które są fanami profilu Profeto.pl na Facebooku i udostępnią na Facebooku grafikę (zwaną dalej "Odpowiedzią konkursową") znajdującą się na profilu Profeto.pl na Facebooku i wskazaną przez Organizatora. W przypadku osób niepełnoletnich do udziału w Konkursie wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych przesłana na adres mailowy redakcja@profeto.pl

§ 7

Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy, ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa.

§ 8

Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.

 
III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU
§ 9

1. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu i przyznaniem nagród będzie czuwała Komisja Konkursowa (zwana dalej „Komisją”)

2. Konkurs składa się z dwóch etapów:

etap 1.: 17.11.2014 do 20.11.2014.r. zgłaszanie udziału w Konkursie poprzez udostępnianie Odpowiedzi Konkursowych na Facebooku.  

etap 2.: 20.11.2014 – wylosowanie przez Komisję spośród Uczestników Konkursu szesnastu zwycięzców i opublikowanie wyników Konkursu na profilu Profeto.pl na Facebooku.

§ 10

1. Aby przystąpić do Konkursu należy:

mieć status fana profilu Profeto.pl na Facebooku
zapoznać się z Regulaminem Konkursu, który znajduje się na stronie http://profeto.pl/artykuly,3969.html:
udostępnić na Facebooku wskazaną przez Organizatora grafikę

2. Dostęp do udostępniania grafiki w ramach Konkursu mają tylko fani Profeto.pl na Facebooku.

3. Odpowiedź konkursowa nie może zawierać linków, zwrotów uznanych za niecenzuralne lub w jakikolwiek sposób godzących w uczucia innych. Teksty zawierające ww. nie zostaną dopuszczone do 2. etapu Konkursu.

4. Celem postawionym przed Uczestnikami Konkursu jest udostępnienie na Facebooku wskazanej przez Organizatora grafiki i zachęcenie innych użytkowników Facebooka do zostania fanem profilu Profeto.pl na Facebooku.

5. W Konkursie nagrodzonych zostanie 16 Uczestników wylosowanych przez Komisję.

6. Warunkiem udziału w Konkursie jest zamieszczenie na Facebooku Odpowiedzi Konkursowej w dniach 17.11.2014 do 20.11.2014.r, do godziny 19.00

7. Każdy z uczestników Konkursu może zamieścić dowolną ilość Odpowiedzi Konkursowych

8. Rozstrzygnięcie Konkursu (opublikowanie wyników) nastąpi dnia 20.11.2014 r. o godzinie 20.00

9. Imiona i nazwiska laureatów (zgodnie z danymi udostępnionymi przez uczestników serwisowi Facebook.com) zostaną opublikowane w serwisie Facebook.com na profilu Profeto.pl przez Organizatora.

10. Laureaci konkursu będą proszeni o przesłanie na adres: redakcja@profeto.pl danych do wysyłki nagród drogą pocztową. W temacie wiadomości należy wpisać „KONKURS”. Koszty wysyłki nagród ponosi Organizator.

IV. NAGRODY
§ 11

W Konkursie przewidziano dla laureatów następujące nagrody:

audiobooki (10 szt.)
książki (5 szt.)
nagroda główna - złoty sercański krzyżyk

O kolejności wręczenia zadecyduje kolejność losowania:

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 12

1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody na zamieszczenie niektórych danych wymienionych w § 10 (w szczególności imienia i nazwiska) na profilu Profeto.pl na Facebooku, stronie http://profeto.pl/ oraz materiałach przygotowanych przez Organizatora

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie umieszczona w profilu Profeto.pl w serwisie Facebook.com oraz na stronie internetowej http://profeto.pl/. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronach internetowych.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie realizowania Odpowiedzi Konkursowych.

5. Organizator ponosi koszty przesyłki nagród przyznanych w Konkursie.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów: rozpoczęcia i zakończenia Konkursu, rozpoczęcia i zakończenia losowania oraz publikacji wyników Konkursu.

7. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, Komisja powołana przez Organizatora może go wykluczyć na każdym etapie Konkursu.

8. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

9. Zasady Konkursu dostępne są na stronie http://profeto.pl/artykuly,3969.html oraz na https://www.facebook.com/profetopl.

10. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.

 


 

 

udostępnij


Advertisement

Komentarze+ Dodaj komentarz


Nikt nie skomentował jeszcze tego tekstu. Możesz jako pierwszy podzielić się swoimi uwagami, spostrzeżeniami i przedstawić własne zdanie na temat.
Gorąco zachęcamy do udziału w dyskusji!

Zaloguj się, aby móc dodawać komentarze.

Nasi partnerzy

Copyright © Polska Prowincja Księży Najświętszego Serca Jezusowego 2017
Wszelkie prawa zastrzeżone
facebook
facebook
 
_