... i wszystko, czym się zajmiesz, ażeby też Pan spełnił swą obietnicę, którą mi dał, mówiąc: Jeśli twoi synowie będą strzec swej drogi, postępując wobec Mnie szczerze z całego serca i z całej duszy, to wtedy nie będzie ci odjęty potomek na tronie Izraela. Potem Dawid spoczął ze swymi przodkami i został pochowany w Mieście Dawidowym. A czas panowania Dawida nad Izraelem wynosił czterdzieści lat. W Hebronie panował siedem lat, a w Jerozolimie panował trzydzieści trzy lata. Zasiadł więc Salomon na tronie Dawida, swego ojca, a jego władza królewska została utwierdzona.


Przed śmiercią Dawid dał swojemu synowi bardzo ważną radę „bądź mężczyzną”. Oznacza to, respektuj prawa Boże, bo to jest najlepsze, co mogło cię spotkać. Męskość to pokora w przyjmowaniu łask Bożych, to gorliwość w realizowaniu genialnego planu, jaki Stwórca ma wobec każdego z nas. To radość i duma z przekazywania swojej wiary innym. To świadomość, że zmierza się ku wiecznej radości razem z tymi, którzy wcześniej mówili nam o Bogu.