Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: Jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł Jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa! Wtedy odszedł od Niej anioł.

 

Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą. W ten pełen Bożej łaski dzień Niepokalanego Poczęcia jesteśmy zaproszeni do medytowania tych niezwykłych słów anioła Gabriela do Maryi „Bądź pozdrowiona…” Są one niezwykłe, lecz chyba już jakoś się przyzwyczailiśmy do „Zdrowaś Maryjo” i jakoś nam spowszedniały. Warto więc na nowo je medytować, starając się poznaj ich najgłębszy sens.

Słowa Gabriela: „Bądź pozdrowiona” zawierają całą starotestamentalną radość nadziei przyjścia Zbawiciela. Prorocy Zachariasz, Sofoniasz, Izajasz zapowiadali tę radość z największą mocą i przekonaniem. W spotkaniu Gabriela z Maryją ta radość się urzeczywistnia, ona już nie jest dłużej zapowiedzią, lecz wchodzi z całą mocą w nasze ludzkie życie, jest obecnością.

„Bądź pozdrowiona” nieustannie rozbrzmiewając, chce i w naszych sercach rodzić to, co wówczas było obecne w sercu Maryi. Próbujmy więc może ożywić naszą modlitwę „Zdrowaś Maryjo” poprzez inny początek, np. „Raduj się Maryjo…”, czy też „wesel się Maryjo…”, by budzić nasze serce na ogromną radość, jaka jest nam ofiarowana w tym czasie Adwentu i w dzień Niepokalanego Poczęcia.

Powtarzajmy razem z Maryją słowa proroka Izajasza: „Ogromnie się weselę w Panu, dusza moja raduje się w Bogu moim, bo mnie przyodział w szaty zbawienia” (Iz 61, 10). Naprawdę mamy ku temu powody!

 

Zobacz >>Aktualności<< Radia Profeto - bieżące informacje o audycjach i transmisjach na naszej antenie.