Bądź mężczyzną

Czwartek, IV Tydzień Zwykły, rok II, 1 Krl 2,1-4.10-12

Kiedy zbliżył się czas śmierci Dawida, wtedy rozkazał swemu synowi, Salomonowi, mówiąc: «Ja wyruszam w drogę przeznaczoną ludziom na całej ziemi. Ty zaś bądź mocny i okaż się mężem! Będziesz strzegł zarządzeń Pana, Boga twego, idąc za Jego wskazaniami, przestrzegając Jego praw, poleceń i nakazów, jak napisano w Prawie Mojżesza, aby ci się powiodło wszystko, co zamierzysz, i wszystko, czym się zajmiesz, ażeby też Pan spełnił swą obietnicę, którą mi dał, mówiąc: Jeśli twoi synowie będą strzec swej drogi, postępując wobec Mnie szczerze z całego serca i z całej duszy, to wtedy nie będzie ci odjęty mąż na tronie Izraela». Potem Dawid spoczął ze swymi przodkami i został pochowany w Mieście Dawidowym. A czas panowania Dawida nad Izraelem wynosił czterdzieści lat. W Hebronie panował siedem lat, a w Jerozolimie panował trzydzieści trzy lata. Zasiadł więc Salomon na tronie Dawida, swego ojca, a jego władza królewska została utwierdzona.

 

Przed śmiercią Dawid dał swojemu synowi bardzo ważną radę: „bądź mężczyzną”. Oznacza to: respektuj prawa Boże, bo to jest najlepsze, co mogło cię spotkać. Męskość to pokora w przyjmowaniu łask Bożych, to gorliwość w realizowaniu genialnego planu, jaki Stwórca ma wobec każdego z nas. To radość i duma z przekazywania swojej wiary innym. To świadomość, że zmierza się ku wiecznej radości razem z tymi, którzy wcześniej mówili nam o Bogu.