Bóg z nami

Wtorek, Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny (8 września), rok II, Mt 1,1-16.18-23

Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub ojcem Judy i jego braci; Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Ezrona; Ezron ojcem Arama; Aram ojcem Aminadaba; Aminadab ojcem Naassona; Naasson ojcem Salmona; Salmon ojcem Booza, a matką była Rachab. Booz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego, a Jesse ojcem króla Dawida. Dawid był ojcem Salomona, a matką była dawna żona Uriasza. Salomon był ojcem Roboama; Roboam ojcem Abiasza; Abiasz ojcem Asy; Asa ojcem Jozafata; Jozafat ojcem Jorama; Joram ojcem Ozjasza; Ozjasz ojcem Joatama; Joatam ojcem Achaza; Achaz ojcem Ezechiasza; Ezechiasz ojcem Manassesa; Manasses ojcem Amosa; Amos ojcem Jozjasza; Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego. Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela; Salatiel ojcem Zorobabela; Zorobabel ojcem Abiuda; Abiud ojcem Eliakima; Eliakim ojcem Azora; Azor ojcem Sadoka; Sadok ojcem Achima; Achim ojcem Eliuda; Eliud ojcem Eleazara; Eleazar ojcem Mattana; Mattan ojcem Jakuba; Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: «Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów». A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: «Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel», to znaczy: «Bóg z nami».

 

"Bóg z nami". Te słowa kończące dzisiejszy fragment Ewangelii, tylko przeczytane w kontekście rodowodu Jezusa, mają szansę zajaśnieć jeszcze pełniejszym blaskiem.

Bóg rzeczywiście jest z nami, blisko nas. Nawet w realiach życia ludzi, których postępowanie było lub jest dzisiaj dalekie od zamysłu Boga, który stworzył nas na swój obraz i swoje podobieństwo. Dlatego w rodowodzie Jezusa, w życiu osób, które wpisały się w ziemski wymiar Jego życia, nie brakuje grzechu, niesprawiedliwości, zdrady...

Wiemy, że Jezus nie wyparł się tego, co wstydliwe w Jego rodowodzie, ale sam przeszedł przez życie, dobrze czyniąc. 

Prośmy Boga przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, aby Jego łaska wspierała nas w przezwyciężaniu naszej wstydliwej przeszłości, abyśmy otwierając się na Boże Miłosierdzie, nie utracili entuzjazmu w czynieniu dobra.