Boży plan

Środa, III Tydzień Adwentu, rok I, Mt 1,1-17

Salmon ojcem Booza, a matką była Rachab. Booz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego, a Jesse ojcem króla Dawida. Dawid był ojcem Salomona, a matką była /dawna/ żona Uriasza. Salomon był ojcem Roboama; Roboam ojcem Abiasza; Abiasz ojcem Asy; Asa ojcem Jozafata; Jozafat ojcem Jorama; Joram ojcem Ozjasza; Ozjasz ojcem Joatama; Joatam ojcem Achaza; Achaz ojcem Ezechiasza; Ezechiasz ojcem Manassesa; Manasses ojcem Amosa; Amos ojcem Jozjasza; Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego. Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela; Salatiel ojcem Zorobabela; Zorobabel ojcem Abiuda; Abiud ojcem Eliakima; Eliakim ojcem Azora; Azor ojcem Sadoka; Sadok ojcem Achima; Achim ojcem Eliuda; Eliud ojcem Eleazara; Eleazar ojcem Mattana; Mattan ojcem Jakuba; Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. Tak więc w całości od Abrahama do Dawida jest czternaście pokoleń; od Dawida do przesiedlenia babilońskiego czternaście pokoleń; od przesiedlenia babilońskiego do Chrystusa czternaście pokoleń.

 

        Dzisiaj coraz częściej modne jest robienie drzewa genealogicznego swojej rodziny. Ludzie szukają swoich przodków i chcą poznać ich przeszłość oraz życie, kim byli, co robili, jak żyli, itp. Dzisiejsza Ewangelia jest drzewem genealogicznym Jezusa. Bóg wybrał Mu konkretnych przodków, konkretną historię i konkretnych ludzi, którzy wpisali się w Jego przyjście. Nikt w tym drzewie genealogii nie jest jakimś przypadkiem. Każdy z przodków Jezusa miał swoje konkretne zadanie i konkretną rzeczywistość, w której żył. Konkretne problemy i radości. W całym planie Bożego Zbawienia każdy element drzewa jest ważny i niezastąpiony.

      Dzisiaj Jezus mówi do ciebie i do mnie, że nie jesteśmy  jakimś przypadkiem. Bóg wybrał dla każdego z nas konkretnych ludzi na rodziców, wpisał nasze istnienie w konkretne czasy, pokolenie ludzi oraz w konkretną rzeczywistość. Twoja przeszłość, twoja teraźniejszość i twoja przyszłość to konkretny plan Pana Boga na twoje życie. Bóg mówi do człowieka w zdarzeniach. Wiec potrzebuje twojego ,,Teraz,” aby móc ci przygotować na ,,Jutro”. Więc…

       Jesteś częścią Bożego Planu!!!!

 

Co jeszcze napisał ks. Szymon