Cel wysiłków duchowych

Środa, Środa Popielcowa , rok I, Mt 6,1-6.16-18

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni to lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i obmyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie».

 

Rozpoczynając okres Wielkiego Postu, od razu mamy przedstawiony jasno cel wysiłków duchowych, jakie będziemy podejmować w tym czasie. Jezusowe trzykrotne: „A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie” jednoznacznie ukierunkowuje na pogłębianie relacji z Ojcem, którą tracimy przez grzech. Każdy grzech zafałszowuje nam obraz Boga i powoduje, że jest On widziany jako zagrożenie, budzi lęk, a nawet nienawiść. Jezus, jednorodzony Syn Boży, mówi nam o Ojcu, który widzi w ukryciu nie po to, by potępiać, lecz by obdarzać dobrem, swoją ojcowską miłością. Tak jak powie później św. Paweł, że „ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, co Bóg przygotował dla tych, którzy Go miłują” (1 Kor 2,9). Nieskończoną miłość Boga Ojca do wszystkich ludzi w całej pełni objawia męka, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Jałmużna, modlitwa i post są bardzo skutecznymi środkami w procesie nawrócenia prowadzącego do odnowionego przyjęcia miłości Boga Ojca ofiarowanej nam w osobie Zbawiciela.

Koniecznie wzywajmy Ducha Świętego, aby pomagał nam w podejmowaniu tych praktyk wielkopostnych, nieustannie zwracając nasze serca ku Ojcu, jak je miał zwrócone Jezus w czasie całego życia ziemskiego. Z błogosławieństwem +