Doświadczyć Ojcostwa Boga

Środa, VII Tydzień Wielkanocny, rok II, J 17,11b-19

W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami: «Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak My stanowili jedno. Dopóki z nimi byłem, zachowywałem ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, i ustrzegłem ich, a nikt z nich nie zginął z wyjątkiem syna zatracenia, aby się wypełniło Pismo. Ale teraz idę do Ciebie i tak mówię, będąc jeszcze na świecie, aby moją radość mieli w sobie w całej pełni. Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Oni nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty Mnie posłałeś na świat, tak i Ja ich na świat posłałem. A za nich Ja poświęcam w ofierze samegosiebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie».

 

Jezus modli się do Ojca, abyśmy byli zachowani w Jego imieniu. Być w Jego imieniu oznacza trwanie w doświadczeniu Ojcostwa Boga. Tylko w ten sposób stajemy się zdolni do życia w jedności. Jedynie bowiem doświadczając nieskończonej miłości Boga, która jest całkowicie bezinteresowna i bezwarunkowa, możemy mieć zdolność do akceptowania ograniczeń własnych oraz ograniczeń naszych braci i sióstr w wierze. Jest to warunek konieczny w budowaniu jedności tu, na ziemi, gdzie ciągle jesteśmy naznaczeni niedoskonałością.

Duchu Święty, utwierdzaj nas w miłości Ojca, uzdalniając do życia w jedności.