Eucharystia jako przedłużenie Wcielenia

Czwartek, Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, rok C, 1 Kor 11, 23-26

"Bracia: Ja otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł: «To jest Ciało moje za was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę». Podobnie skończywszy wieczerzę wziął kielich, mówiąc: «Ten Kielich jest Nowym Przymierzeni we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę». Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie."

Uroczystość Bożego Ciała jest jakby przedłużeniem Wcielenia. Syn Boży stał się człowiekiem. To jedyne tego rodzaju wydarzenie na świecie. Święty Paweł nauczał, że wcielony Syn Boży nie różnił się zewnętrznie w niczym od zwykłego człowieka, z tym wyjątkiem, że był bezgrzeszny i był w niebie przed narodzeniem się jako człowiek. „Chrystus, istniejąc od wieków w postaci Boga, nie uznał za stosowne korzystać ze swojej równości z Bogiem, lecz przeciwnie wyzbył się wszystkiego, co Boskie, pojawił się w postaci sługi. Stał się podobnym do ludzi” (Flp 2,6-7).