Idź i czyń dobro

Wtorek, Św. Łucji, dziewicy i męczennicy (13 grudnia), rok I, Mt 21,28-32

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: «Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: „Dziecko, idź i pracuj dzisiaj w winnicy”. Ten odpowiedział: „Idę, panie!”, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: „Nie chcę”. Później jednak opamiętał się i poszedł. Który z tych dwóch spełnił wolę ojca?» Mówią Mu: «Ten drugi». Wtedy Jezus rzekł do nich: «Zaprawdę, powiadam wam: Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wy mu nie uwierzyliście. Uwierzyli mu zaś celnicy i nierządnice. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć».

 

Niemal każdy chrześcijanin, który przeżył podstawową formację wprowadzającą na płaszczyznę wiary i życia w Kościele, powinien mieć świadomość tego, jakie jest pragnienie Boga względem człowieka stworzonego na Jego obraz i podobieństwo. Bóg pragnie naszego zbawienia, pragnie dla nas szczęścia wiecznego. Ale też pragnie naszego zaangażowania w zbawianie nas samych i świata, który nas otacza i w którym żyjemy. Przypomina nam o tym obowiązku – korygując przy tym nasze postępowanie – głos sumienia, które nieustannie woła do nas: Czyń dobro, a zła unikaj. Co się więc dzieje, że za tym głosem tak wielu nie idzie w swoich codziennych wyborach? Co się dzieje, że pomimo wiedzy i formalnej zgody na chrześcijański styl życia, jak ten pierwszy syn z dzisiejszej Ewangelii, rezygnujemy?...

Potrzeba nam jeszcze mocniej przylgnąć do Boga i Jego zbawczej woli. Potrzebujemy jeszcze mocniej zaangażować się w słuchanie i rozważanie Bożego Słowa. Potrzebujemy – w świetle Bożego Słowa i Jego łaski – refleksji nad naszym życiem, by zobaczyć ogrom dobra, które otrzymujemy od Boga, którym On nas wspiera w drodze do wieczności. Potrzeba nam, rozważając już wkrótce tajemnicę narodzin Jezusa, przypomnieć sobie, że On pierwszy powiedział do Ojca: „Oto idę, abym spełniał wolę Twoją” (Hbr 10,9). To pomoże nam w ciągłym umacnianiu zaufania do Boga i obroni nas przed zlekceważeniem Jego pragnienia: Idź i pracuj w winnicy, idź i czyń dobro, idź i tak jak potrafisz, pomóż innym w drodze do zbawienia.