Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: «Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: „Dziecko, idź i pracuj dzisiaj w winnicy”. Ten odpowiedział: „Idę, panie!”, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: „Nie chcę”. Później jednak opamiętał się i poszedł. Który z tych dwóch spełnił wolę ojca?» Mówią Mu: «Ten drugi». Wtedy Jezus rzekł do nich: «Zaprawdę, powiadam wam: Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wy mu nie uwierzyliście. Uwierzyli mu zaś celnicy i nierządnice. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć»

 

Wydaje się, że niemal każdy chrześcijanin, który przeszedł podstawową formację wprowadzającą na płaszczyznę wiary i życia w Kościele, ma świadomość tego, jaka jest wola, pragnienie Boga względem niego i całej wspólnoty Kościoła. Nikt nie powinien mieć wątpliwości, co kryje się pod słowami: Idź i pracuj w winnicy.

Bóg pragnie naszego zbawienia, pragnie dla nas szczęścia wiecznego, byśmy z Nim przebywali na wieczność. Ale też pragnie naszego zaangażowania w nieustanne zbawianie nas samych i świata, który nas otacza i w którym żyjemy. Przypomina nam o tym obowiązku – korygując przy tym nasze postępowanie – głos sumienia, który nieustannie woła do nas: czyń dobro, a zła unikaj. Podstawowa norma moralności, tak uniwersalna i jasna.

Co się więc dzieje, że za tym głosem tak często i tak wielu nie idzie w swoich codziennych wyborach? Co się dzieje, że pomimo wiedzy i formalnej zgody na chrześcijański styl życia, jak ten pierwszy syn z dzisiejszej Ewangelii, rezygnujemy?....

Potrzeba nam jeszcze mocniej przylgnąć do Boga i Jego zbawczej woli. Potrzebujemy jeszcze mocniej zaangażować się w słuchanie i rozważanie Bożego Słowa. Potrzebujemy – w świetle Bożego Słowa i Jego łaski – refleksji nad naszym życiem, by zobaczyć ogrom dobra, które otrzymujemy od Boga, którym On nas wspiera w drodze do wieczności. To pomoże nam w ciągłym odbudowywaniu zaufania do Boga i obroni nas przed zlekceważeniem Jego woli, Jego pragnienia. Idź i pracuj w winnicy, idź i czyń dobro, idź i pomóż innym przezwyciężyć nieufność do Boga.