Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: «Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż siedem razy?». Jezus mu odrzekł: «Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby dług w ten sposób odzyskać. Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go: „Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam”. Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: „Oddaj, coś winien!”. Jego współsługa padł przed nim i prosił go: „Okaż mi cierpliwość, a oddam tobie”. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego, wezwawszy go, rzekł mu: „Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą?”. I uniósłszy się gniewem, pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu nie odda całego długu. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu». Gdy Jezus dokończył tych mów, opuścił Galileę i przeniósł się w granice Judei za Jordan.

 

W dzisiejszej Ewangelii otrzymujemy naukę o Bożym miłosierdziu. O niesamowitej zdolności Boga do przebaczania nam naszych złych uczynków. Bez względu na to, ile ich było i jak ciężkie były. Bóg w akcie naszej szczerej skruchy i żalu przebacza nam je za każdym razem. I tego samego oczekuje od nas. Bóg wiele nam przebacza i chce, abyśmy my również przebaczali tym, którzy nas skrzywdzili. Na pytanie Piotra, ile razy mamy przebaczyć, odpowiedź brzmi: 77 razy, czyli zawsze.

Czy w sytuacjach, gdy ktoś nas krzywdzi, potrafimy patrzeć na niego przebaczającym wzrokiem Jezusa? Czy raczej znajdujemy usprawiedliwienie dla naszego odwetu bądź złorzeczenia mu? Pamiętajmy o Bożym miłosierdziu względem nas i uczmy się być miłosiernymi względem innych.