Iluzja życia

Środa, IV Tydzień Wielkiego Postu, rok I, J 5,17-30

Żydzi prześladowali Jezusa, ponieważ uzdrowił w szabat. Lecz Jezus im odpowiedział: «Ojciec mój działa aż do tej chwili i Ja działam». Dlatego więc Żydzi tym bardziej usiłowali Go zabić, bo nie tylko nie zachowywał szabatu, ale nadto Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc się równym Bogu. W odpowiedzi na to Jezus im mówił: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Syn nie może niczego czynić sam z siebie, jeśli nie widzi Ojca czyniącego. Albowiem to samo, co On czyni, podobnie i Syn czyni. Ojciec bowiem miłuje Syna i ukazuje Mu to wszystko, co sam czyni, i jeszcze większe dzieła ukaże Mu, abyście się dziwili. Albowiem jak Ojciec wskrzesza umarłych i ożywia, tak również i Syn ożywia tych, których chce. Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, lecz cały sąd przekazał Synowi, aby wszyscy oddawali cześć Synowi, tak jak oddają cześć Ojcu. Kto nie oddaje czci Synowi, nie oddaje czci Ojcu, który Go posłał. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto słucha słowa mego i wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie pod sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, że nadchodzi godzina, nawet już jest, kiedy to umarli usłyszą głos Syna Bożego, i ci, którzy usłyszą, żyć będą. Jak Ojciec ma życie w sobie samym, tak również dał to Synowi: mieć życie w sobie. Dał Mu władzę wykonywania sądu, ponieważ jest Synem Człowieczym. Nie dziwcie się temu! Nadchodzi bowiem godzina, kiedy wszyscy, co są w grobach, usłyszą głos Jego: i ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie do życia; ci, którzy pełnili złe czyny – na zmartwychwstanie do potępienia. Ja sam z siebie nic czynić nie mogę. Sądzę tak, jak słyszę, a sąd mój jest sprawiedliwy; szukam bowiem nie własnej woli, lecz woli Tego, który Mnie posłał».

 

Jezus zapewnia sam o sobie, że jest Synem Człowieczym. Potwierdzą to pewne znaki, chociażby, że będzie wskrzeszał umarłych i że będzie sędzią wskrzeszonych. W Starym Testamencie tylko sam Bóg mógł wskrzeszać umarłych i sam Bóg tylko miał władzę sądu. Wiedzieli o tym doskonale Żydzi, którzy prześladowali Jezusa. Ujawnia On również swoją tożsamość z Bogiem poprzez to, że patrząc na Jezusa w działaniu, należy dostrzec Boga w działaniu. Jezus czyni to, co czyni Bóg. Ta relacja jest oparta na posłuszeństwie. Wola Jezusa była całkowicie podporządkowana woli Bożej. Jest to podporządkowanie oparte na miłości.

Działanie Jezusa ma potrójną funkcję: daje życie, przynosi sąd oraz odbiera cześć. Przyjąć to, co daje Jezus Chrystus, znaczy znaleźć życie. W jakimś sensie każdy człowiek żyje, ale o niewielu ludziach można powiedzieć, że poznali życie w pełnym tego słowa znaczeniu. Często żyją iluzją życia, a nie pełnią życia z Bogiem. Bóg pragnie naszego szczęścia. Uwierz w Jego działanie i znaki.