Jedność

Środa, IV Tydzień Wielkiego Postu, rok I, J 5,17-30

Żydzi prześladowali Jezusa, ponieważ uzdrowił w szabat. Lecz Jezus im odpowiedział: «Ojciec mój działa aż do tej chwili i Ja działam». Dlatego więc Żydzi tym bardziej usiłowali Go zabić, bo nie tylko nie zachowywał szabatu, ale nadto Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc się równym Bogu. W odpowiedzi na to Jezus im mówił: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Syn nie może niczego czynić sam z siebie, jeśli nie widzi Ojca czyniącego. Albowiem to samo, co On czyni, podobnie i Syn czyni. Ojciec bowiem miłuje Syna i ukazuje Mu to wszystko, co sam czyni, i jeszcze większe dzieła ukaże Mu, abyście się dziwili. Albowiem jak Ojciec wskrzesza umarłych i ożywia, tak również i Syn ożywia tych, których chce. Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, lecz cały sąd przekazał Synowi, aby wszyscy oddawali cześć Synowi, tak jak oddają cześć Ojcu. Kto nie oddaje czci Synowi, nie oddaje czci Ojcu, który Go posłał. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto słucha słowa mego i wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie pod sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, że nadchodzi godzina, nawet już jest, kiedy to umarli usłyszą głos Syna Bożego, i ci, którzy usłyszą, żyć będą. Jak Ojciec ma życie w sobie samym, tak również dał to Synowi: mieć życie w sobie. Dał Mu władzę wykonywania sądu, ponieważ jest Synem Człowieczym. Nie dziwcie się temu! Nadchodzi bowiem godzina, kiedy wszyscy, co są w grobach, usłyszą głos Jego: i ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie do życia; ci, którzy pełnili złe czyny – na zmartwychwstanie do potępienia. Ja sam z siebie nic czynić nie mogę. Sądzę tak, jak słyszę, a sąd mój jest sprawiedliwy; szukam bowiem nie własnej woli, lecz woli Tego, który Mnie posłał».

 

Zbliżając się do obchodów Triduum Paschalnego, Kościół prowadzi nas drogą coraz głębszego poznawania tajemnicy Jezusa. Ewangelia dzisiejsza odsłania prawdę o nierozerwalnej jedności między Ojcem i Synem. Każde działanie Syna – Jezusa ma swoje źródło w Bogu Ojcu. Podobnie też jak Ojciec ma życie w sobie samym, tak też i Syn ma pełnię życia. Jezusową misją jest obdarzanie tym życiem wszystkich, którzy wierzą w Niego. Moc Bożego życia jest tak wielka, że nasza fizyczna śmierć nie stanowi żadnej przeszkody, lecz etap przejścia w pełnię życia. Jezusa zachęca nas, abyśmy zdecydowanie angażowali sią w pełnienie dobrych czynów, które są prostą drogą ku zmartwychwstaniu. Cel jest bardzo jasny, środki określone, niech więc spotka się to z naszym zdecydowanym przyjęciem i wprowadzaniem w życie.

Duchu Święty, daj nam łaskę coraz doskonalszego życia według Jezusowych wskazań.