Jezus  odszedł ze swymi uczniami w stronę jeziora. A szedł za Nim tłum ludzi z Galilei  i Judei, z Jerozolimy,  Idumei, z Zajordania oraz z okolic Tyru  i Sydonu.  Przychodzili do Niego, gdyż słyszeli o tym, co czynił. Ze względu na tłum, który na Niego napierał, polecił swoim uczniom, aby łódka była dla Niego zawsze przygotowana. Wielu bowiem uzdrowił i dlatego wszyscy, którzy byli chorzy, cisnęli się do Niego, aby Go dotknąć. Na Jego widok duchy nieczyste padały przed Nim i wołały: „Ty jesteś Synem Bożym”. Lecz On stanowczo im nakazywał, aby Go nie ujawniały.