Klucz do nieba

Wtorek, Święto Podwyższenia Krzyża Świętego (14 września), rok I, J 3,13-17

Jezus powiedział do Nikodema: «Nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił, Syna Człowieczego. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony».

 

Krzyż to znak największej miłości, jaką Bóg kieruje ku człowiekowi. Krzyż staje się kluczem do nieba dla każdego, kto wierzy. W tym znaku człowiek znajduje pocieszenie i radość. Kto nie patrzy z wiarą na krzyż, ten nie będzie mógł otrzymać zbawienia.

Czym dla mnie jest krzyż?