Jezus powiedział do swoich uczniów: "Modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, zanim jeszcze Go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Twoje imię! Niech przyjdzie Twoje królestwo; niech Twoja wola się spełnia na ziemi, tak jak w niebie. Naszego chleba powszedniego daj nam dzisiaj; i przebacz nam nasze winy, tak jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili; i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego. Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, Ojciec wasz nie przebaczy wam także waszych przewinień".

 

Modlitwa jest istotną częścią życia człowieka wierzącego. Modlitwa Pańska to wzór każdej modlitwy. Siedem próśb zawiera wszystko, o co człowiek może i powinien się modlić. Są one uszeregowane w odpowiednim porządku: chwała Boża, sprawa królestwa niebieskiego, kwestie dotyczące ziemskiego życia, przebaczenie. Czy moja modlitwa posiada te elementy i czy w takiej kolejności jak w "Ojcze nasz"…?