Po swym zmartwychwstaniu, wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia, Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której przedtem wyrzucił siedem złych duchów. Ona poszła i oznajmiła to Jego towarzyszom, pogrążonym w smutku i płaczącym. Ci jednak, słysząc, że żyje i że ona Go widziała, nie dali temu wiary. Potem ukazał się w innej postaci dwom spośród nich na drodze, gdy szli do wsi. Oni powrócili i obwieścili pozostałym. Lecz im też nie uwierzyli. W końcu ukazał się samym Jedenastu, gdy siedzieli za stołem, i wyrzucał im brak wiary oraz upór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli Go zmartwychwstałego. I rzekł do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!».

 

Najpierw Maria Magdalena, potem dwaj uczniowie idący do Emaus, następnie Jedenastu siedzących za stołem. To takie podsumowanie spotkań Chrystusa Zmartwychwstałego z ludźmi w redakcji św. Marka. Charakterystyczne jest w tym podsumowaniu to, że przy okazji spotkań mówi się o wyrzutach, które czynił Jezus swoim uczniom z powodu ich niedowiarstwa.

Oczywiście, to nie wszyscy, którzy powinni się znaleźć na liście spotkanych na drodze Zmartwychwstałego. Na końcu tej listy znajduje się jeszcze jedno miejsce, na którym każdy z nas może dopisać swoje imię. Jest tylko jeden warunek: trzeba spotkać Jezusa Zmartwychwstałego w swoim życiu.