Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub ojcem Judy i jego braci; Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Esroma; Esrom ojcem Arama; Aram ojcem Aminadaba; Aminadab ojcem Naassona; Naasson ojcem Salmona; Salmon ojcem Booza, a matką była Rachab. Booz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego, a Jesse ojcem króla Dawida. Dawid był ojcem Salomona, a matką była dawna żona Uriasza. Salomon był ojcem Roboama; Roboam ojcem Abiasza; Abiasz ojcem Asy; Asa ojcem Jozafata; Jozafat ojcem Jorama; Joram ojcem Ozjasza; Ozjasz ojcem Joatama; Joatam ojcem Achaza; Achaz ojcem Ezechiasza; Ezechiasz ojcem Manassesa; Manasses ojcem Amosa; Amos ojcem Jozjasza; Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego. Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela; Salatiel ojcem Zorobabela; Zorobabel ojcem Abiuda; Abiud ojcem Eliakima; Eliakim ojcem Azora; Azor ojcem Sadoka; Sadok ojcem Achima; Achim ojcem Eliuda; Eliud ojcem Eleazara; Eleazar ojcem Mattana; Mattan ojcem Jakuba; Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. Tak więc od Abrahama do Dawida jest w sumie czternaście pokoleń; od Dawida do przesiedlenia babilońskiego czternaście pokoleń; od przesiedlenia babilońskiego do Chrystusa czternaście pokoleń.

 

Rodowód Jezusa, naszego Pana, wskazuje, że narodził się wśród grzeszników, że Jego przodkowie to nie święci i doskonali, ale biedni grzesznicy, z trudną i pogmatwaną nieraz historią, potrzebujący zbawienia i miłosierdzia. I mądrość Boga ukazuje się w tym, że nie wzgardził człowiekiem, ale sam stał się Człowiekiem, Bogiem-Człowiekiem, aby podnieść grzesznika z jego nędzy i na nowo otworzyć bramy nieba. To dlatego Jezus staje w kolejce do chrztu, kiedy przychodzi nad Jordan, i prosi Jana o chrzest, aby poprzez ten akt pokory i uniżenia pociągnąć ludzkie serce do siebie.

Przez ofiarę krzyża i zmartwychwstanie dokonało się zbawienie człowieka, gdyż taka była wola Ojca, który poprzez krzyż chciał ukazać, jaką miłością nas umiłował i jak bardzo pragnie zbawienia każdego człowieka. Pokora Boga i Jego miłosierdzie niech będą dla nas powodem do padnięcia na kolana i przyjęcia Jego miłości i przebaczenia. Pozwólmy, by Jezus przeszedł przez naszą historię życia, przez nasze pokolenia, aby swoją krwią wszystko uzdrowić i uczynić nowym.

Jemu chwała na wieki! Amen. Przyjdź, Panie Jezu!