Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi».

 

Poznanie całej prawdy jest wielką łaską i przywilejem. Prawda może dotyczyć praw przyrody, zagadnień filozoficznych, poznania człowieka i wreszcie poznania samego Boga. Jezus, Boski Mistrz, określił siebie samego jako Drogę, Prawdę i Życie. Czy my sami jesteśmy w stanie poznać całą prawdę? Św. Paweł w Hymnie o miłości pisze, że jedynie „po części tylko poznajemy i po części prorokujemy” (por. 1 Kor 13, 9). Jezus wskazuje na Ducha Świętego, który jest jedynym gwarantem poznania całej prawdy. Im więcej napełniamy się Duchem Świętym, tym nasze poznanie prawdy staje się większe. Dotyczy to tak wiedzy o Bogu, jak i o nas samych. To w świetle łaski Bożej jesteśmy w stanie poznać nasze niedoskonałości i nad nimi pracować, oczywiście, jeśli tylko tego chcemy. 

Zesłanie Ducha Świętego to dar Boga dla wspólnoty uczniów Chrystusa. Po wniebowstąpieniu Syna Bożego Paraklet pozostanie dla nich umocnieniem. Od Niego otrzymają moc głoszenia Słowa i odwagę, aby za to Słowo umierać. To dzięki Duchowi Świętemu Słowo Boże będzie głoszone aż po krańce ziemi i wyda płodny owoc.