Rodowód Jezusa

Środa, Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny (8 września), rok I, Mt 1,1-16.18-23

Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub ojcem Judy i jego braci; Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Ezrona; Ezron ojcem Arama; Aram ojcem Aminadaba; Aminadab ojcem Naassona; Naasson ojcem Salmona; Salmon ojcem Booza, a matką była Rachab. Booz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego, a Jesse ojcem króla Dawida. Dawid był ojcem Salomona, a matką była dawna żona Uriasza. Salomon był ojcem Roboama; Roboam ojcem Abiasza; Abiasz ojcem Asy; Asa ojcem Jozafata; Jozafat ojcem Jorama; Joram ojcem Ozjasza; Ozjasz ojcem Joatama; Joatam ojcem Achaza; Achaz ojcem Ezechiasza; Ezechiasz ojcem Manassesa; Manasses ojcem Amosa; Amos ojcem Jozjasza; Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego. Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela; Salatiel ojcem Zorobabela; Zorobabel ojcem Abiuda; Abiud ojcem Eliakima; Eliakim ojcem Azora; Azor ojcem Sadoka; Sadok ojcem Achima; Achim ojcem Eliuda; Eliud ojcem Eleazara; Eleazar ojcem Mattana; Mattan ojcem Jakuba; Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: «Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów». A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: «Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel», to znaczy: «Bóg z nami».

 

Rodowód Jezusa, tak samo jak każdego z nas, jest jakąś historią. Pokazuje on, że każdy z nas ma swoje korzenie, pozwala nam odkrywać naszą tożsamość. Nasi rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, prapradziadkowie mieli swoją historię życia. Wychowali się i żyli w różnych uwarunkowaniach historycznych, społecznych, rodzinnych. Ich teraźniejszość miała wpływ na sposób ich życia. Jakąś cząstkę ich osobowości przekazywali kolejnym pokoleniom. Chcieli, aby ich dzieci kierowały się w życiu zasadami, które pozwolą im przezwyciężać trudności napotykane w trudzie życia. Podobnie Jezus chce tchnąć w nasze życie Boże przykazania, wskazać drogę, która da nam zbawienie. Pamiętajmy, że każdy z nas ma swoją historię, która w wielu z nas odciska swój ślad na całe życie. Będziemy błądzić, pytać, wątpić i tak jak Józef bać się tego, co się w naszym życiu dzieje. Bóg stara się nam powiedzieć, „zaufaj Mi, jesteś dla Mnie najważniejszy”. Wchodząc w tę relację z Bogiem, nasze życie zacznie się odmieniać, być może będziemy pisać zupełnie nową historię naszego życia, ale pamiętajmy, że Bóg chce dać nam zbawienie i zawsze wydarzenia, z którymi mierzymy się w codzienności, mają jakieś znaczenie i sens.