Skromność i wiara

Sobota, XII Tydzień Zwykły, rok I, Mt 8,5-17

Gdy Jezus wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do Niego setnik i prosił Go, mówiąc: «Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi». Rzekł mu Jezus: «Przyjdę i uzdrowię go». Lecz setnik odpowiedział: «Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: „Idź!” – a idzie; drugiemu: „Przyjdź!” – a przychodzi; a słudze: „Zrób to!” – a robi». Gdy Jezus to usłyszał, zadziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim: «Zaprawdę, powiadam wam: U nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. Lecz powiadam wam: Wielu przyjdzie ze Wschodu i z Zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w królestwie niebieskim. A synowie królestwa zostaną wyrzuceni na zewnątrz – w ciemność; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów». Do setnika zaś Jezus rzekł: «Idź, niech ci się stanie, jak uwierzyłeś». I o tej godzinie jego sługa odzyskał zdrowie. Gdy Jezus przyszedł do domu Piotra, ujrzał jego teściową, leżącą w gorączce. Ujął ją za rękę, a gorączka ją opuściła. Potem wstała i usługiwała Mu. Z nastaniem wieczora przyprowadzono Mu wielu opętanych. On słowem wypędził złe duchy i wszystkich chorych uzdrowił. Tak oto spełniło się słowo proroka Izajasza: «On przyjął nasze słabości i dźwigał choroby».

 

To, co nas uderza w rozważanym fragmencie Ewangelii, to skromność i wiara setnika, że Jezus może uzdrowić jego sługę. Uczestnicząc w Eucharystii i przystępując do przyjęcia Jezusa do swego serca, powtarzamy słowa setnika: „Panie, nie jestem godzien”. Jezus widział ogromną pokorę u tego proszącego człowieka. Czy my też mamy tę świadomość, że nie jesteśmy godni tego wielkiego szczęścia, przyjmując Jezusa? Czy to tylko formułka, którą wypowiadamy na wezwanie kapłana?

Jezus cały czas podkreśla, że wiara jest najważniejsza. „Jezus mu rzekł: Idź, twoja wiara cię uzdrowiła” (Mk 10 46-52). I tak jak jest napisane w powyższym fragmencie – pokora i wiara najbardziej nas zbliżają do Jezusa.

Chwała Panu!