Słowa zachęty

Czwartek, III Tydzień Adwentu, rok I, Iz 54,1-10

Śpiewaj z radości, niepłodna, która nie rodziłaś, wybuchnij weselem i wykrzykuj, która nie doznałaś bólów porodu! Bo liczniejsi są synowie porzuconej niż synowie mającej męża, mówi Pan. Poszerz przestrzeń twego namiotu, rozciągnij płótna twego mieszkania, nie krępuj się, wydłuż twe sznury, wbij mocno twe paliki! Bo się rozprzestrzenisz na prawo i lewo, twoje potomstwo posiądzie narody oraz zaludni opuszczone miasta. Nie lękaj się, bo już się nie zawstydzisz, nie wstydź się, bo już nie doznasz pohańbienia. Raczej zapomnisz o wstydzie twej młodości. I nie wspomnisz już hańby twego wdowieństwa. Bo małżonkiem twoim jest twój Stworzyciel, któremu na imię – Pan zastępów; odkupicielem twoim – Święty Izraela, nazywają Go Bogiem całej ziemi. Zaiste, jak niewiastę porzuconą i zgnębioną na duchu wezwał cię Pan. I jakby do porzuconej żony młodości mówi twój Bóg: «Na krótką chwilę porzuciłem ciebie, ale z ogromną miłością cię przygarnę. W przystępie gniewu ukryłem przed tobą na krótko swe oblicze, ale w miłości wieczystej nad tobą się ulitowałem, mówi Pan, twój odkupiciel. Dzieje się ze Mną tak, jak za dni Noego, kiedy przysiągłem, że wody Noego nie spadną już nigdy na ziemię; tak teraz przysięgam, że się nie rozjątrzę na ciebie ani cię gromić nie będę. Bo góry mogą się poruszyć i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi ciebie i nie zachwieje się moje przymierze pokoju», mówi Pan, który ma litość nad tobą.

 

Przeczytany fragment należy do trzeciej, ostatniej części Księgi Izajasza, która miała za zadanie pokrzepić Żydów wracających z niewoli babilońskiej do zniszczonej Jerozolimy. Stąd słowa zachęty do solidnego wbijania palików i stawiania namiotów, do zaludniania opuszczonego miasta. Bóg obiecuje wsparcie i opiekę. Jego związek z narodem wybranym porównany jest do doskonałej miłości małżeńskiej. „Miłość moja nie odstąpi od ciebie”. Słowa te odczytujemy także jako proroctwo czasów ostatecznych, przyszłej chwały Jerozolimy po przyjściu Mesjasza.

Przeżywając czas Adwentu, chcemy odpowiedzieć na Bożą miłość poprzez przygotowanie serca na święta Jego Narodzenia, bo przecież wszyscy zdążamy do Niebieskiego Jeruzalem.