Symbol miłości

Środa, Święto Podwyższenia Krzyża Świętego (14 września), rok II, J 3,13-17

Jezus powiedział do Nikodema: «Nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił, Syna Człowieczego. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony».

 

Krzyż wymyślony przez człowieka jest znakiem największego cierpienia i hańby. Krzyż jako dzieło Boga staje się symbolem miłości, która nadaje sens nawet temu, co po ludzku jest absolutnym bezsensem. Jezusowy krzyż prowadzi bowiem do zmartwychwstania, czyli pełni życia.

Obchodząc święto Podwyższenia Krzyża, jesteśmy zaproszeni do kontemplacji tej tajemnicy miłości. Krzyż Jezusa Chrystusa jest jedynym lekarstwem dla dzisiejszego zagubionego człowieka.

Duchu Święty, daj nam odkrywać w Krzyżu drzewo prawdziwego życia.