Fares był ojcem Ezrona; Ezron ojcem Arama; Aram ojcem Aminadaba; Aminadab ojcem Naassona; Naasson ojcem Salmona; Salmon ojcem Booza, a matką była Rachab. Booz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego, a Jesse ojcem króla Dawida. Dawid był ojcem Salomona, a matką była dawna żona Uriasza. Salomon był ojcem Roboama; Roboam ojcem Abiasza; Abiasz ojcem Asy; Asa ojcem Jozafata; Jozafat ojcem Jorama; Joram ojcem Ozjasza; Ozjasz ojcem Joatama; Joatam ojcem Achaza; Achaz ojcem Ezechiasza; Ezechiasz ojcem Manassesa; Manasses ojcem Amosa; Amos ojcem Jozjasza; Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego. Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela; Salatiel ojcem Zorobabela; Zorobabel ojcem Abiuda; Abiud ojcem Eliakima; Eliakim ojcem Azora; Azor ojcem Sadoka; Sadok ojcem Achima; Achim ojcem Eliuda; Eliud ojcem Eleazara; Eleazar ojcem Mattana; Mattan ojcem Jakuba; Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: "Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów". A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: "Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel", to znaczy: "Bóg z nami".

 

Obchodzimy dzisiaj w kościele Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Pan Bóg wobec Maryi miał poważne zamiary, otóż pragnął, aby została mamą Pana Jezusa. Ona pomimo swojego młodego wieku, gdyż miała wtedy około 13 lat, przyjęła wolę Pana Boga z wielką wiarą i bez powątpiewania.

Ewangelista zwraca naszą uwagę również na Józefa. Stanął on przed trudną sytuacją, kiedy dowiedział się, że Maryja jest w ciąży, a dziecko, które ma się narodzić, nie jest jego. Na szczęście interwencja Boża pozwala mu zrozumieć trudną sytuację i postanawia razem z Maryją realizować wolę Bożą.

Pomódl się dzisiaj, abyś z wiarą zawsze przyjmował wolę Pana Boga nawet wówczas, kiedy wydaje ci się nie do wykonania, a na wzór Józefa bądź zawsze gotów na zmianę swoich planów, aby stały się zgodne z wolą Bożą; i prośmy Maryję aby nieustannie wypraszała dla nas potrzebne łaski u swojego Syna.