Znak zwycięstwa

Środa, Święto Podwyższenia Krzyża Świętego (14 września), rok II, J 3,13-17

Jezus powiedział do Nikodema: «Nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił, Syna Człowieczego. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony».

 

Jeżeli Bóg nas ukochał tak bardzo, że oddał swojego Syna na odkupienie Twojego i mojego grzechu, to znaczy, że Krzyż Jezusa Chrystusa jest znakiem zwycięstwa nad śmiercią. Dziś jest święto Podwyższenia Krzyża. Dziś Ewangelia mówi, że każdy, kto ma wiarę, otrzymuje wybawienie, patrząc na Jego Krzyż. Odwagi.